Thanh toán thuê ngoài

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI Số: 05 (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Đơn vị: Trường TH Đoàn Thị ĐIểm                                                                  Mẫu số C09-HD                                                 

Bộ phận : Văn phòng                                                                   (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:1031042                                                           ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

                                                           BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI                                                          Số: 05

                                                             (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)                                                              Nợ:…………......

                                                                                                                                                                                                  Có:…………......

 

       Họ và tên người thuê:          Mai Thị Dung

       Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Trường TH Đoàn Thị ĐIểm

      Đã thuê những công việc sau : Đắp vách ngăn cổng chính để cát , đất không trôi vào trường.

Số

TT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ hoặc số CMT

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượngcông việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5=3-4

E

1

Nguyễn Thành

Thôn 9 – Đăk Cấm

Đắp vách ngăn cổng trường chính

Đắp vách ngăn cat, đất cổng trường chính

 

300.000

 

300.000

 

 

Cộng

x

x

x

x

300.000

 

300.000

 

                       

Đề nghị nhà trường cho thanh toán số tiền :300.000đ

Tổng số tiền (Viết bằng chữ) Ba  trăm  nghìn đồng chẵn./..

(Kèm theo…..chứng từ kế toán khác)

                                                                                                                                                             Ngày …….tháng……năm……..     

Người đề nghị thanh toán                            Kế toán trưởng                                                                           Người duyệt 

          (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                                                (Ký,họ tên)               

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Trường TH Đoàn Thị ĐIểm                                                                  Mẫu số C09-HD                                                 

Bộ phận : Văn phòng                                                                   (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:                                                                     ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

                                                           BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI                                                          Số: 11

                                                             (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)                                                              Nợ:…………......

                                                                                                                                                                                                  Có:…………......

 

       Họ và tên người thuê:          Mai Thị Dung

       Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Trường TH Đoàn Thị Điểm

      Đã thuê những công việc sau để: Dọn vệ sinh trường chính từ ngày 1/5/2013 đến 1/6/2013

Số

TT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ hoặc số CMT

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượngcông việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5=3-4

E

1

Bùi Huy Hoàng 

Thôn 9 – Đăk Cấm

Dọn vệ sinh 2 khu vệ sinh của trường

Dọn vệ sinh 2 khu vệ sinh của trường hàng ngày

 

400.000

 

400.000

 

 

Cộng

x

x

x

x

400.000

 

400.000

 

                       

Đề nghị Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh cho thanh toán số tiền :400.000đ

Tổng số tiền (Viết bằng chữ) Bốn  trăm  nghìn đồng chẵn./..

(Kèm theo…..chứng từ kế toán khác)

                                                                                                                                                             Ngày 1 .tháng 06  năm  2013     

Người đề nghị thanh toán                            Kế toán trưởng                                                                           Người duyệt 

          (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                                                (Ký,họ tên)               

 

 

 

 

Bài viết liên quan